Konkurs

0 Comments

 

Drodzy Fani! Mamy dla Was miłą niespodziankę! Niedługo przekroczymy magiczną liczbę 1000 polubień na naszym fanpage’u, ale nie chcemy spoczywać na laurach, tylko pójść o krok dalej. Dlatego postawiliśmy sobie cel: 1500 lajków. A w nagrodę mamy dla Was 3 zaproszenia na Tor Poznań, gdzie podczas Speed Day będziecie mogli przejechać się jako pasażer na wyścigowym motocyklu. Film z tej przejażdżki zarejestrowany jedną z naszych kamerek sportowych będzie dodatkowym prezentem, który otrzyma zwycięzca. Co należy zrobić, żeby wygrać? To proste – zostać naszym fanem. W momencie przekroczenia magicznej liczby 1500 polubień uruchamiamy losowanie wśród WSZYSTKICH naszych fanów od początku istnienia fanpage’a.

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin, zwany Regulaminem, określa warunki , na których odbywa się losowanie pod tytułem: 1500 polubień
2. Organizatorem konkursu jest właściciel portalu VAT19.pl, Usługi Doradztwa Finansowego Andżelika Garczyńska, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEiDG z nr NIP: 665-289-27-72
3. Losowanie rozpocznie się w dniu, kiedy fanpage VAT19.pl osiągnie poziom 1500 polubień, ale nie później, niż po 3 miesiącach od daty zamieszczenia informacji o Losowaniu.
4. Losowanie to nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców.

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które polubią fanpage VAT19.pl
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terenie Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora. Tożsamość zwycięsców będzie sprawdzana na podstawie dowodu tożsamości.
3. Aby wziąć udział w losowaniu należy polubić na Facebooku fanpage VAT19.pl. Jedna osoba może polubić fanpage jeden raz.
4. Jeśli polubienie strony nastąpi z profilu nieistniejącej osoby, tożsamość której będzie niemożliwa do potwierdzenia dowodem tożsamości, osoba ta nie zostanie uwzględniona w losowaniu. Jeśli Zwycięzca nie będzie w stanie potwierdzić swojej tożsamości, zostanie zdyskwalifikowany, a nagroda ponownie rozlosowana wśród pozostałych fanów.
5. Organizator rozlosuje wśród Fanów 3 nagrody główne.
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość na Facebooku z prośbą o kontakt z Organzatorem w celu odbioru Nagrody.

 

Nagrody.

1. Nagrodą w losowaniu są 3 karnety o równej wartości na przejazd jako pasażer na motocyklu wyścigowym na Torze Poznań podczas Speed Day o łącznej wartości 450 zł brutto.
2. Nagrody w Losowaniu nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.
3. Za kontakt z Organizatorem w odpowiedzi na otrzymaną od Organizatora wiadomość o wygranej odpowiedzialny jest Uczestnik (Zwycięzca).
4. Odbiór Nagrody następuje osobiście, w terminie ustalonym przez Organizatora i Zwycięzcę. Nagroda nie odebrana ulega przepadkowi.
5. Ponadto Zwycięzca oświadcza, że nie ma żadnych przesłanek ani przeciwwskazań lekarskich powodujących niemożliwość skorzystania z Nagrody, a Zwycięzca zobowiązuje się do stawienie się po odbiór/skorzystanie z nagrody w stanie całkowitej treźwości.

 

Reklamacje.

1. Zgłoszenia do losowania poprzez polubienie fanpage VAT19.pl można dokonywać do momentu osiągnięcia przez fanpage liczby 1500 polubień (fanów).
2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: UDF Andżelika Garczyńska, Lubocześnica 5, z dopiskiem ?1500 lajków?. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.

 

Postanowienia końcowe.

1. Deklarując uczestnictwo w Losowaniu, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na blogu serwisu VAT19.pl. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na dane kontaktowe.
2. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie imię i nazwisko Uczestnika. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców Losowania, na co wyrażają Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Losowania.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *